Saobraznost ugovoru

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Prodavac je odgovaran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine (24 meseca) od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

ako odgovara opisu koji je dao prodavac I ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
ako po kvalitetu I funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste I što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe I javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za nesaobraznost

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu usled nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je napravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima parvo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima parvo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima parvo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe ili njene namene;
otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.
Nesrazmerno opterećenje za prodavca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene ili raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
Potrošač ima parvo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima parvo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima parvo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu nadoknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

0
  0
  Vaša korpa
  Vaša korpa je praznaPovratak u prodavnicu
  ×
  ×

  Korpa